Leven in het dorp

Wonen . Welzijn . Zorg

Leven in het Dorp

Gemeente Peel en Maas continueert afspraken met dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven

De gemeente heeft ingestemd met het subsidiekader Sociaal Domein 2015. Met dit subsidiekader maken we concrete afspraken met en faciliteren we dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven. Daarmee continueren we de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt met dorpsdagvoorzieningen.

Sinds 2010 bereiden de gemeente Peel en Maas en Coöperatie VGZ (zorgkantoor en zorgverzekeraar) zich samen met burgers en netwerkpartners voor op de decentralisatie Wmo-Zvw-AWBZ/Wlz (Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, Wet langdurige zorg). Per 1 januari 2015 krijgen de drie decentralisaties (3D’s), te weten AWBZ-Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet, hun beslag.
De investeringen die de afgelopen jaren door alle partijen gedaan zijn, gaan zich nu terugbetalen. De collectieve voorzieningen in Peel en Maas werken immers inmiddels volgens de nieuwe werkwijze in het Sociaal Domein én deze nieuwe werkwijze van gemeente, burgers/gemeenschappen én netwerkpartners is inmiddels in de praktijk beproefd. We kunnen dan ook stellen dat we klaar zijn om de nieuwe taken in het kader van de 3D’s als regulier beleid in te bedden.

Collectieve voorzieningen en burgerinitiatieven zijn het hart van de aanpak van de ondersteuning aan burgers in een kwetsbare positie in Peel en Maas. Juist door ondersteuning in de dorpen te organiseren met inzet van andere dorpsgenoten zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig in eigen dorp kunnen blijven leven. Het lokaal subsidiekader richt zich op deze lokale burgerinitiatieven. Het lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 bouwt voort op het gezamenlijke inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014 van gemeente en Coöperatie VGZ.

Vanuit het subsidiekader worden afspraken gemaakt met negen dorpsdagvoorzieningen. Op dit moment met de dorpsdagvoorzieningen in Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust, Maasbree en Panningen en begin 2015 met Kessel(-EiK) en Baarlo. in het zorgcentrum van Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel een dagvoorziening die eenzelfde functie vervult als een dorpsdagvoorziening. Naast de dorpsdagvoorzieningen is er een groot aantal burgerinitiatieven in Peel en Maas gerealiseerd die een bijdrage leveren aan de transformatie in het Sociaal Domein. Vanuit het lokaal subsidiekader worden huiskamerprojecten, Theaterwerkplaats in Maasbree, Kesjke6 en Begeleidingsdienst Helden. Klik hier voor de uitvoeringsregeling dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven.

Om initiatieven of bestaande trajecten tijdelijk of eenmalig te ondersteunen faciliteren we binnen het lokaal subsidiekader ook maatwerkondersteuning. Het betreft geen structurele ondersteuning. Het kan gaan om facilitering in de opstart of ontwikkelfase van een initiatief. Het is maatwerk omdat de ondersteuning is afgestemd op het betreffende initiatief of traject. Vanuit de maatwerkondersteuning worden onder andere opstartkosten voor de dorpsdagvoorzieningen eenmalig gesubsidieerd. In 2014 zijn de opstartkosten van de dorpsdagvoorzieningen in Maasbree en Baarlo gefaciliteerd. Verder worden de dorpsinfoloketten en het dorpsvervoer gefaciliteerd. Klik hier voor de uitvoeringsregeling maatwerkondersteuning.

Tijdens een aantal bijeenkomsten is de vraag gesteld, hoe een en ander geregeld is omtrent de arbo-veiligheid van de vrijwilligers in de dorpsdagvoorzieningen. Duidelijk is in elk geval dat alle partijen het eens zijn over het feit dat de vrijwilligers op een veilige manier hun werk moeten kunnen doen.
De gemeente heeft besloten om garant te staan voor de kosten als aansprakelijkheid in het geding is mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Samen met de dorpsdagvoorzieningen worden de voorwaarden verder ingevuld.
De motivatie is dat de dorpsdagvoorzieningen ondersteuning bieden dat gelijk te stellen is met zorg voor de partner, mantelzorg, burenzorg en deels ook in de plaats komt van ondersteuning die door professionele zorgaanbieders werd uitgevoerd, waardoor er minder mensen een maatwerkvoorziening nodig hebben. In dit gegeven bevindt zich de legitimatie om in dit geval wel (onder voorwaarden) garand te staan, en in andere gevallen niet.

In januari vindt een feestelijke bijeenkomst plaats met de dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven.