Leven in het dorp

Wonen . Welzijn . Zorg

Leven in het Dorp

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling
Het Zorgkantoor, de Zorgverzekeraar en de gemeente Peel en Maas hebben de doelstellingen van Leven in het Dorp nader toegespitst. Het doel is:

 • burgers (in een kwetsbare positie) in Peel en Maas in staat te stellen:
  • om de kwaliteit van leven te bevorderen;
  • om zolang mogelijk de regie over hun eigen leven en leefomgeving te behouden, in de vertrouwde omgeving te blijven leven en deel te (blijven) nemen aan de samenleving
 • de gezondheid en vitaliteit van mensen te bevorderen;
 • op termijn financiële kaders met elkaar te verbinden en in relatie tot elkaar te komen tot ontschotting;
 • het terugdringen van de (groei van de) kosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
 • de transitie opgaven in het welzijn, Wmo en zorgdomein (publieke domein) gezamenlijk vorm te geven;
 • hiertoe gezamenlijk een sterke verbinding leggen met het zorgnetwerk voor kwetsbare ouderen, maar zo ook met onder andere (Basis)GGZ, waarbij de 1e lijn een duidelijke rol en positie heeft, (en waar de POH (Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg) een rol en relatie met de wijknetwerken heeft).

Dit zal met name gerealiseerd worden door:

 • een gemeenschappelijke aanpak van wijkgericht (buurt- en dorpsgericht) werken om hulpvragen en ondersteuningsvragen van burgers in samenhang te (laten) beantwoorden in de dialoog in de Gouden Driehoek en via het Schakelplein, dat toegang biedt tot coaching, ondersteuning, begeleiding en zorg en dat in ontwikkeling is in Peel en Maas;
 • het ondersteunen van vrijwilligers die een actieve bijdrage leveren;
 • het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie van burgers (in een kwetsbare positie);
 • het voeren van stuwende regie;
 • het vormen van een goede verbinding tussen wijk(dorp-buurt)netwerken en het netwerk rondom kwetsbare ouderen (waaronder dementie) en GGZ. Daarbij vormt de 1e lijn de schakel;
 • het ontwikkelen van gezamenlijke inkoopkaders op basis van toetsingskaders;
 • het stimuleren van innovaties op het gebied van Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ);
 • het in samenhang organiseren van preventie, gezondheid en vitaliteit.


Doelgroep
Alle burgers in de gemeente Peel en Maas die te maken hebben met (toekomstige) hulpvragen op het terrein van Wmo, Zvw en AWBZ en waarbij het verwezenlijken van het voornoemde doel en uitgangspunten mogelijk is.