Leven in het dorp

Wonen . Welzijn . Zorg

Leven in het Dorp

Het ontstaan van Leven in het Dorp WWZ

Wonen, Welzijn en Zorg kwam in 2000 hoog op de agenda te staan toen uit leefbaarheidsdiscussies in de dorpen bleek dat de inwoners behoefte hadden om in hun eigen omgeving te blijven wonen. Daarnaast waren er ideeën om Zorgcentrum De Wietel in Panningen te deconcentreren en de verpleeghuiszorg en seniorenhuisvesting uit te breiden. Deze ideeën zijn door een aantal initiatiefnemende partijen uitgewerkt in de visie Wonen, zorg en welzijn à la carte (2001) en door de gemeente Helden in het Beleidskader Welzijn, Wonen en Zorg voor ouderen in Helden (2001).

Partners bundelden hun krachten en spraken af om de dialoog tussen vragers en aanbieders op gang te brengen. Aan de hand van dialoog met (zorg)vragers werd inzicht verkregen in wensen en behoeften. In alle dorpen van de gemeente is dit uitgevoerd. Hiermee ontstond er een vraaggestuurde inrichting van wonen, welzijn en zorg. In 2003 werd het convenant Leven in het Dorp WWZ ondertekend door 33 partijen. Het programma Leven in het Dorp Wonen, Welzijn en Zorg was een feit.

Sinds 2003 is Leven in het Dorp volop in beweging geweest: actieve burgers gingen aan de slag en er zijn vele projecten gerealiseerd volgens het zelfsturingsprincipe. In 2008 kwam er een nieuw convenant met daarin een nieuwe structuur met nieuwe programmalijnen en bijhorende uitvoeringsafspraken. Drie onderdelen stonden centraal: beleidsontwikkeling, netwerkontwikkeling en trajectontwikkeling. Er werden uitvoeringsafspraken opgesteld die via de dialoog in de gouden driehoek tot uitvoering werden gebracht. Het netwerk van Leven in het Dorp WWZ werd steeds groter en groeide uit naar een groter netwerk dat zich ook binnen het bedrijfsleven en onderwijs en eerstelijnszorg positioneerde.

Leven in het Dorp WWZ is een netwerk van burgers (in een kwetsbare positie), mantelzorgers, (zorg)vrijwilligers, beroepskrachten, financiële en anders adviseurs, beleidsmakers, managers en bestuurders geven daar gezamenlijk vorm en inhoud aan. Het netwerk is gegroeid en breidt steeds verder uit. Leven in het Dorp WWZ is gebaseerd op ‘good persons, good networks en good practices’.

Door de maatschappelijke ontwikkelingen en wetswijzigingen hebben de gemeente Peel en Maas en Coöperatie VGZ Zorgkantoor en Zorgverzekeraar hun visie op wonen, welzijn en zorg aangescherpt. Samen hebben ze in 2014 een convenant ondertekend, waarmee zij beogen de samenwerking te versterken ten einde meer efficiency te bereiken in het zorg- en ondersteuningsaanbod bij hulpvragen op het samenhangende terrein van Wmo, Zvw, WPG en AWBZ, waardoor de klant/burger beter, langduriger en doelmatiger in zijn eigen omgeving geholpen wordt. Vanuit de stuwende regie bundelen zij budgetten en stellen vanuit de toetsingskaders nu gezamenlijke inkoopkaders op. Gezien de grote groei van het netwerk en omdat het steeds meer een netwerk van mensen is en organisaties meer naar de achtergrond verschuiven is het convenant gesloten tussen de regiepartijen.