Leven in het dorp

Wonen . Welzijn . Zorg

Leven in het Dorp

Netwerk Welzijn Versterkt en de Effectenanalyse

In de afgelopen jaren zijn binnen Leven in het Dorp WWZ een behoorlijk aantal mensen met verstandelijke beperkingen gaan wonen in de wijk. Aanleiding voor Netwerk Welzijn Versterkt (NWV) is de vaststelling dat louter wonen in de buurt voor een aantal mensen met een beperking niet volstaat om erbij te horen en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving.

NWV kent zijn oorsprong vanuit de afbraak van twee gezinsvervangende tehuizen (gvt’s). In de periode 2004-2006 zijn de twee gvt’s getransformeerd naar 10 zorgwoningen verspreid over Helden en Panningen. De fysieke integratie (het stapelen van stenen) was daarmee gelukt. De sociaal maatschappelijke integratie verliep veel moeizamer. De omslag van ‘cliënt’ naar ‘burger in een kwetsbare positie’, die meer regie over zijn/haar eigen leven krijgt, is zowel voor de (zorg)vrager, de directe omgeving als voor hulpverleners een grote omslag in perspectief. Dialoogsturing met de (zorg)vragers, mantelzorgers/bewindvoerders, vrijwilligers, belangenorganisaties en beroepskrachten is nodig om het vraagstuk op te pakken.

Dialoog met de (zorg)vrager via het levensverhaal
In 2008 heeft de initiatiefgroep NWV besloten een beleidsmatige vertaling te geven aan kansrijke ideeën die netwerkpartijen kenbaar hebben gemaakt. De groep heeft het lectoraat ‘locale dienstverlening vanuit klantperspectief’ van de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) benaderd met de vraag de ontwikkeling van deze ideeën te ondersteunen. Door het lectoraat zijn beroepskrachten, scholieren en studenten (welzijn, zorg en onderwijs) opgeleid om mensen in een zeer kwetsbare positie hun levensverhaal te laten vertellen en de vraag achter de vraag te onderzoeken. De scholieren en studenten hebben dit opgepakt binnen hun maatschappelijke stages. Onderzoekers analyseerden de gegevens en zijn op zoek gegaan naar vraagpatronen.

Netwerkbijeenkomsten en maatschappelijke steunsystemen
Om de dialoog te voeren is besloten om een netwerk te vormen. Vanuit NWV is een breed samengesteld netwerk ontstaan en gestaag gegroeid. Mantelzorgers hebben zich aangesloten en één van hen heeft deelgenomen aan de werkgroep NWV. Vertegenwoordigers van informele zorgorganisaties en andere vrijwilligers hebben een grotere plek gekregen in het netwerk. Zorg- en hulpverleners van alle maatschappelijk partners van Leven in het Dorp WWZ hebben deelgenomen aan de netwerkbijeenkomsten. Daarnaast hebben zich meer organisaties aangesloten die zich richten op de arbeidsmatige inzet van mensen met beperkingen.Iedere betrokkene is daarbij gericht op het in beeld krijgen van de toegevoegde waarde voor het ontwikkelen van geïntegreerde dienstverlening in samenhang met de eigen maatschappelijke of beroepsmatige functie. Het doel is het opzetten van maatschappelijke steunsystemen. Dat is een gecoördineerd netwerk van personen, diensten en voorzieningen, waarvan burgers in een kwetsbare positie zelf deel uit maken, en dat hen ondersteunt in hun pogingen om te deel te nemen aan de samenleving.

Van dialoog naar persoonlijk arrangement
Vanuit de persoonlijke ondersteuningsvraag stelt de burger in een zeer kwetsbare positie een persoonlijk arrangement samen en vanuit een clustering van arrangementen kan een programma worden gerealiseerd (collectief aanbod van breed palet van diensten door maatschappelijke partijen, in samenspraak met vragers, of hun vertegenwoordigers).

Tijdens netwerkbijeenkomsten bespreken de leden de structuur die helpt om al werkende weg geïntegreerde dienstverlening vorm te geven. Duidelijk is dat de gekozen benadering een meerwaarde heeft voor burgers in een kwetsbare positie en voor betrokken vrijwilligers en hulpverleners. Daarbij is de verwachting dat deze integrale benadering het mogelijk maakt vragers met ‘multiproblem’ vragen in staat te stellen zich persoonlijk te ontwikkelen. Zo ontstaan nieuwe vormen van ondersteuning en begeleiding die leiden tot innovatie in de hulpverlening.

Effectenarena
Tijdens de netwerkbijeenkomsten van NWV is de methodiek van de Effectenarena van de proeftuin ‘Woonservicegebieden’ van de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) gebruikt. De Effectenarena is ontworpen als dialooginstrument. Het is een hulpmiddel om gesprekken te structureren en er zo meer diepgang aan te geven. Dat helpt bij het verkrijgen van draagvlak en leidt tot betere interventies. Vanuit de Effectenarena wordt een casus in kaart gebracht, waarbij zowel investeerders als incasseerders benoemd worden. Vervolgens worden aan de hand van de Effectencalculator de interventies vertaald naar verschillende geldstromen. De winst die kan worden geboekt is daarmee afgezet tegen de kosten van de werkwijze. Hiermee kan dus direct worden aangetoond wat het effect is van een inventie op een casus is en welke kosten in de toekomst bespaard worden door de inzet van de juiste interventie. De Effectencalculator heeft in Peel en Maas reeds aangetoond dat de juiste aanpak de kosten van kunnen reduceren.
In 2014 is de effectenanalyse verder uitgebreid naar 12 casussen van lichte tot zware hulp- en zorgvragen. De eerste analyses leveren eenzelfde beeld op als de eerste effectenanalyse. De effectenanalyse wordt in een rapportage beschikbaar gesteld. Verder worden de effecten op Peel en Maas-niveau geaggregeerd vanuit de effectenanalyses aan de hand van business case .

Meer informatie over de effectenarena is ook te vinden op www.effectenarena.nl. Meer informatie over Netwerk Welzijn Versterkt is te lezen in hoofdstuk 4 van de Implementatiestrategie Begeleiding.