Leven in het dorp

Wonen . Welzijn . Zorg

Leven in het Dorp

Wat is Leven in het Dorp WWZ

Leven in het Dorp Wonen, Welzijn en Zorg is een programma dat op een innovatieve manier burgers (in een kwetsbare positie), netwerkpartners en regiepartijen verbindt. Burgers en netwerkpartners pakken vele grote en kleine initiatieven op.

Het doel: mensen in kwetsbare posities in Peel en Maas in staat stellen om de kwaliteit van leven te bevorderen en om zolang mogelijk de regie over hun eigen leven en leefomgeving te behouden, in de vertrouwde omgeving te blijven leven en deel te (blijven) nemen aan de samenleving. Dat wat inwoners van Peel en Maas zelf willen staat centraal. ‘Geit neet besteit neet' is hierbij het motto.

Leven in het Dorp WWZ bestaat al sinds een aantal initiatiefnemende partijen het brondocument visie Wonen, zorg en welzijn à la carte uitbrachten in 2001, naar aanleiding van een leefbaarheidsdiscussie in 2000. Sinds dien is Leven in het Dorp volop in beweging geweest: actieve burgers gingen aan de slag en er zijn vele projecten gerealiseerd volgens het zelfsturingsprincipe. In 2008 kwam er een nieuw convenant met daarin een nieuwe structuur met nieuwe programmalijnen en bijhorende uitvoeringsafspraken. Het netwerk van Leven in het Dorp WWZ werd steeds groter en groeide uit naar een groter netwerk dat zich ook binnen het bedrijfsleven en onderwijs en eerstelijnszorg positioneerde.

De gemeente Peel en Maas en Coöperatie VGZ Zorgkantoor en Zorgverzekeraar treden op vanuit de gezamenlijke visie op maatschappelijke participatie, ondersteuning en zorg. Zij stimuleren en financieren ontwikkelingen die bijdragen tot uitvoering en ontwikkeling van de gezamenlijke visie. In 2014 is in een convenant vastgelegd wat de doelstellingen zijn en hoe deze gezamenlijk gerealiseerd worden.
Leven in het Dorp staat voor ondersteuning en zorg zo dichtbij als mogelijk en zo speciaal als nodig.
Meer over de achtergrond van Leven in het Dorp WWZ is op deze site te lezen.


De gemeente, Zorgkantoor en Zorgverzekeraar treden op vanuit de gezamenlijke visie op maatschappelijke participatie, ondersteuning en zorg. Zij stimuleren en financieren ontwikkelingen die bijdragen tot uitvoering en ontwikkeling van de gezamenlijke visie (bijlage 1 in het convenant). In het convenant zijn speerpunten in de programmalijnen van Leven in het Dorp WWZ benoemd (zie bijlage 2 van het convenant). Daartoe wordt onderliggend aan het convenant een aantal uitvoeringsprogramma’s gehangen, die de gezamenlijke scope aangeven op een toetsbare wijze, middels gezamenlijke indicatoren.