Leven in het dorp

Wonen . Welzijn . Zorg

Leven in het Dorp

Werkwijze

In Peel en Maas zijn vitale burgers en vitale en duurzame gemeenschappen die (mede)verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het leven en de leefomgeving essentieel in de maatschappelijke opgave. Zelfsturing is het leidende principe: de verantwoordelijkheid ligt niet bij de overheid en maatschappelijke partijen, maar – zij het met de vereiste geleidelijkheid – verschuift naar (groepen) burgers.

Daarbij moeten overheid, maatschappelijk partners en gemeenschappen samen afspraken maken welke voorzieningen onder de verantwoordelijkheid van de overheid en maatschappelijk partners (blijven) vallen en welke voorzieningen tot de verantwoordelijkheid van burgers (gaan) behoren. In Peel en Maas komen nieuwe initiatieven dialooggestuurd tot stand in de Gouden Driehoek die symbool staat voor de samenwerking tussen het dorp, de regiepartijen en maatschappelijk partners.

Samenwerking gemeente Peel en Maas en Coöperatie VGZ Zorgkantoor en Zorgverzekeraar
De gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar hebben elkaar steeds meer gevonden in het voeren van de stuwende regie. De stuwende regie gaat niet over het opleggen van dwingende richtlijnen (huidige regelsturing), maar gaat over het bieden van ruimte aan burgers en maatschappelijk partners vanuit duidelijke toetsingskaders. De burgers en netwerkpartners ontplooien op basis van behoeften in dialoog met elkaar nieuwe initiatieven en ontwikkelen innovatieve producten en diensten.

De gemeente Peel en Maas, Zorgkantoor Coöperatie VGZ en Zorgverzekeraar VGZ hebben een convenant ondertekend. Vanuit het convenant beogen zij de samenwerking te versterken ten einde meer efficiency te bereiken in het zorg- en ondersteuningsaanbod bij hulpvragen op het samenhangende terrein van Wmo, Zvw, WPG en AWBZ, waardoor de klant/burger beter, langduriger en doelmatiger in zijn eigen omgeving geholpen wordt. Vanuit de stuwende regie verbinden de regiepartijen budgetten en stellen zij vanuit de toetsingskaders gezamenlijke afsprakenkaders op over de inzet van budgetten.

In het voeren van de stuwende regie zoekt de gemeente Peel en Maas afstemming met landelijke en provinciale overheid, andere gemeenten en regievoerende partijen op andere terreinen.

Zie voor meer informatie het eerder verschenen nieuwsbericht Peel en Maas stelt Inkoopkader definitief vast. Meer informatie over de verschillende vormen van sturing en de gouden driehoek is te lezen in het document Samen Anders met Co-creatie in begeleiding in Peel en Maas, Herijking Implementatiestrategie en Positionering functie Begeleiding en dagvoorzieningen Peel en Maas 2013 en verder.

Kennis en informatie delen
De gemeente, het zorgkantoor en de zorgverzekeraar vinden het delen van kennis en informatie met betrekking tot de omvang en aard van de problematiek, trends en knelpunten zeer belangrijk.

  • Kennisdeling en afspraken gemeenten Noord-Limburg over boven lokale en regionale vraagstukken – deelname aan regionale werkgroep decentralisatie Wmo-AWBZ Noord-Limburg;
  • Bijdrage aan landelijke conferenties en proeftuinen/pilots;
  • Landelijke pilots VWS – Werkplaats Wmo Peel en Maas – ook in Venlo en Nijmegen;
  • Optrekken met gemeenten Venlo en Nijmegen.